امید http://omidkarimian.ir 2018-12-13T02:37:53+01:00 text/html 2018-04-15T21:03:00+01:00 omidkarimian.ir omid ka بی فرهنگی http://omidkarimian.ir/post/4 <p>فی الواقع، ما دشمنی داریم که هر روز به ما حمله می کند ولیکن کسی کاری به کارش ندارد تنها هر از گاهی، برخی ها قلقلکش میدهند. </p>