دوشنبه 27 فروردین 1397 ()

فی الواقع، ما دشمنی داریم که هر روز به ما حمله می کند ولیکن کسی کاری به کارش ندارد تنها هر از گاهی، برخی ها قلقلکش میدهند.