دوشنبه 27 فروردین 1397 ()

ما دشمنی داریم که هر روز به ما حمله می کند ولیکن کسی کاری به کارش ندارد تنها هر از گاهی، برخی ها قلقلکش میدهند.