دوشنبه 27 فروردین 1397 ()

مرتضوی جان کجایی؟ خودت بیا تحویل بده خودت رو ، مردم رو خسته نکن.