دوشنبه 27 فروردین 1397 ()

فی الواقع، مرتضوی جان کجایی؟ خودت بیا تحویل بده خودت رو ، مردم رو خسته نکن.