زلزله می آید، همه بسیج می شوند این وسط اقلیت بد اما تیشه به ریشه اعتماد مردم میزنند و خیانت در امانت ها که نمی کنند. روزها می گذرد ، زلزله فراموش می شود. اقلیت بد، بی حساب و بی بازخواست می روند از یادها. زلزله می ماند و مردم دست به دعا...

کاش امیدوارم این تکرار تلخ یک روزی به پایان برسد.